Mulder oefentherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens.

Mulder Oefentherapie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mijn praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Mulder Oefentherapie verwerkt persoonsgegevens van:

 • patiënten
 • zorgverleners
 • leveranciers

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN
 • ID of paspoortnummer
 • Naam huisarts

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: een verwijzing door huisarts of andere medische specialist. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • AGB
 • Zorgmailadres

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van en opdracht tot

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) E- mailadres
 • Geslacht
 • Adres

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (in Winmens-> Declareren via vecozo)
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken (mediquest)
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties
 • Het opvragen van verzekering gegevens (vecozo)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen
 • Ik pseudonimiseer en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Ik test en evalueer regelmatig de maatregelen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mulder Oefentherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mulder Oefentherapie kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op!

Contactgegevens

Mulder Oefentherapie

Liesbospark 19

4813 HV Breda

06-42284162

Info@mulderoefentherapie.nl

 

Volledige informatie betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming is op verzoek in te zien/beschikbaar.